ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) szabályozzák a www.naava.hu weboldalon (“Weboldal”) keresztül megjelenő Áruk értékesítésének
feltételeit a
Név: GLOBINEX-AM Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2100 Gödöllő, Nagyremete 081/15.
Cégjegyzékszám: 13-09-183320 (Pest Megyei Cégbíróság)
E-mail cím: info@naava.hu
Adószám: 25772513-2-13
Telefonszám: +36302577251
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403428-50526852-50721004

(“Eladó”) és a vevő (“Vevő”) (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: “Felek”)  között.
1.2. Eladó a Weboldalon keresztül kizárólag Magyarország területére irányuló kiskereskedelmi tevékenységet folytat és kizárólag magánszemélyeket szolgál ki. Az Eladó rögzíti, hogy a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (“Korm. rendelet”) értelmében vett fogyasztónak minősülnek.

2. Regisztráció
2.1. A Weboldal használói (“Használó”) regisztrálhatnak a Weboldalon.
2.2. A regisztráció során a Használónak a következő adatokat szükséges megadnia magával kapcsolatban: teljes név, e-mail cím. A regisztrációval a Használó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok pontosak, hatályosak és valósak.
2.3. A regisztráció során a Használónak választania kell egy felhasználónevet és egy jelszót.
2.4. A Használó vállalja, hogy bármilyen változás esetén haladéktalanul frissíti az adatait, valamint hogy gondosan és bizalmasan kezeli a felhasználónevét és jelszavát.
2.5. Az Eladó a regisztrációs oldalon linket biztosít a jelen ÁSZF-hez egy jelölőnégyzettel együtt. A jelölőnégyzet bejelölésével a Használó megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció előfeltétele.
2.6. A regisztráció nem keletkeztet kötelezettséget a Használó részéről a Weboldalon értékesített kozmetikumok (“Áruk”) megvásárlására.
2.7. A Használó a regisztrációval a következő előnyökben részesül a regisztrálatlan Használókhoz, Vevőkhöz képest): (i) a regisztrációt követően a vásárlásainál a regisztrációnál megadott adatait nem szükséges ismételten megadnia, mivel azokat a Weboldal megjegyzi (ii) részt vehet az Eladó által a 3.6. pontban meghatározott Programban.

3. Az adásvételi szerződés létrejötte
3.1. Felhívás ajánlattételre
Az Áruknak a Weboldalon történő közzététele nem minősül kötelező ajánlatnak. Az egyes Áruk leírása ajánlattételi felhívásnak tekintendő.
3.2. Megrendelés
3.2.1. A Vevő bármely olyan Árut megrendelhet, ami a Weboldalon megtalálható (függetlenül attól, hogy az adott Áru éppen készleten van-e vagy sem). A megrendelés egy vagy több Árura vonatkozhat. A Vevő az általa megvásárolni kívánt Árukat a “Kosárba” gombra kattintva a bevásárló kosarába teszi. A Weboldalon feltüntetett vételárak az Eladó által meghatározott mindenkori aktuális, bruttó árak, az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák, ugyanakkor a szállítási költségeket nem tartalmazzák, azok külön kerülnek feltüntetésre a Fizetés és szállítás menüpontban https://naava.hu/fizetes-es-szallitas/
3.2.2. Miután a Vevő által megvásárolni kívánt valamennyi Áru a bevásárló kosarába kerültek, a Vevő a megrendelését (i) a jelen ÁSZF elfogadásával; (ii) az Eladó adatvédelmi tájékoztatójának elfogadásával és (iii) a “Megrendelés” gomb megnyomásával teszi meg. Az Eladó a jelen ÁSZF-re, valamint az adatvédelmi tájékoztatójára mutató linket tüntet fel jelölőnégyzetekkel együtt. A jelölőnégyzetek megjelölésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint az Eladó adatvédelmi tájékoztatóját, és hogy az azokban foglalt feltételeknek megfelel. 
3.2.3. A Vevő a megrendelését megteheti (i) regisztrált Használóként vagy (ii) regisztráció nélkül. Ha a Vevő egyúttal regisztrált Használónak minősül és ilyenként a megrendeléskor bejelentkezett, nem szükséges még egyszer megadnia a regisztráció során megadott adatait, csupán a következőket: lakcím, szállítási cím (ha a lakcímétől eltér), telefonszám. Továbbá bankkártyás fizetésnél a bankkártya adatokat a biztonságos fizetési felületet biztosító bank részére kell megadni. E fizetési felületet nem az Eladó üzemelteti, a bankkártya adatokat az Eladó a vásárlás során nem ismeri meg, azokhoz nem fér hozzá. Ha a Vevő nem minősül Használónak vagy ilyenként a megrendeléskor nem jelentkezett be, a Vevőnek meg kell adnia a következő adatait: név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím (ha a lakcímétől eltér), telefonszám. Továbbá bankkártyás fizetésnél a bankkártya adatokat a biztonságos fizetési felületet biztosító bank részére kell megadni. E fizetési felületet nem az Eladó üzemelteti, a bankkártya adatokat az Eladó a vásárlás során nem ismeri meg, azokhoz nem fér hozzá. A Vevő adatainak a megrendeléssorán történő megadása nem feltétlenül jár regisztrációval, új megrendelés esetén a Vevőnek ismét meg kell adnia ezeket az adatokat. A fentieken túl a vevő kiválasztja a fizetési módját (ld. 3.4. pontot), valamint a teljesítési módot (ld. 3.5. pontot). A Vevő a megrendeléssel felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok (így különösen hogy a számlázási adatai és a megrendelt Áruk) pontosak, hatályosak és valósak.
3.2.4. Az Eladó megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja, hogy a Vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elküldése előtt el tudja végezni, a saját adatait, a megrendelt Áruk mennyiségét, illetve a fizetési módot tudja módosítani, törölhet megrendelendő Árukat, illetve új Árukat vehet fel a bevásárlókosárba.
3.2.5. A megrendeléssel a Vevő visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a megrendelésben azok az Áruk szerepelnek, amelyeket a Vevő meg kíván vásárolni, és így jogilag kötelező megrendelést tesz meg a bevásárlókosarában található Árukra.

3.3. A megrendelés megerősítése
3.3.1. Az Eladó a Vevő megrendelésétől számított 48 órán belül megerősíti a megrendelést a Vevőnek küldött automatikus e-mail útján, amely a következő információt tartalmazza: (i) a Vevő számlázási adatai: név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím (ha a lakcímétől eltér), (ii) a megrendelt Áruk, (iii) előrefizetés esetén az adásvételre vonatkozó számla (utánvéttel történő fizetés esetén a Vevő a számlát a teljesítéssel egyidejűleg kapja kézhez) , és (iv) a jelen ÁSZF szövegét, amely tartalmazza – egyebek mellett – a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást. Az Eladó nem vállal semmiféle felelősséget az automata e-mail rendszer működésével kapcsolatos esetleges hibáért.
3.3.2. Arra az esetre, ha a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen kétely vagy bizonytalanság felmerülne, az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy kapcsolatba lépjen a Vevővel e-mail vagy telefon útján annak érdekében, hogy megerősítse, hogy a megrendelés pontos.
3.3.3. A Felek közötti adásvételi szerződés a megrendelés megerősítésével jön létre magyar nyelven. Az Eladó rögzíti, hogy az így létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és az Eladó nem iktatja a szerződést.

3.4. Számlázás, fizetés, késedelmes fizetés
3.4.1. Az Eladó a Vevőnek az adásvételről szóló az adásvételre vonatkozóan elektronikus számlát bocsájt ki (a Billingo Technologies Zrt. számlázó program felhasználásával) (i) előrefizetés esetén a megrendelés megerősítésével egyidejűleg; (ii) utánvétes fizetés esetén pedig a teljesítés időpontjától számított 8 naptári napon belül.
3.4.2. A Vevő a vételárat, szállítási költségeket a következő módok bármelyikén megfizetheti: (i) bankkártyával (online, az OTP SimplePay segítségével) vagy az Eladó K&H Bank Zrt-nél vezetett Bank 10403428-50526852-50721004. sz. bankszámlájára történő átutalással előre, illetve (ii) az Áru házhozszállításakor utánvéttel (készpénzben, illetve bankkártyával).
3.4.3. Az Áru vételárának, szállítási költségeinek az Eladó (vagy megbízottja) általi hiánytalan átvétele előre fizetés esetén a teljesítés megkezdésének, illetve utánvétes fizetés esetén az Áru átadásának előfeltétele. Hiánytalan átvételnek minősül, amikor a vételár, szállítási költségek az Eladó bankszámlájára jóváírásra kerülnek, illetve ha azokat az Eladó (vagy megbízottja) készpénzben kézhez kapja.
3.4.4. Ha a Vevő a vételárat, szállítási költségeket (i) előre fizetés esetén a megrendeléssel egyidejűleg nem fizeti meg (bankkártyás fizetés esetén a bankkártyaszámláján nincs fedezet, átutalásos fizetés esetén az átutalás az Eladó bankszámlájára nem kerül jóváírásra), illetve (ii) utánvétes fizetés esetén az Eladónak (vagy a megbízottjának) a teljesítés megkísérlésekor nem adja át, vagy a teljesítés a Vevő érdekkörében álló okból egyébként meghiúsul, az Eladó jogosult (i) a szerződéstől elállni, (ii) a Vevő által okozott kára megtérítését követelni és (iii) az Árut harmadik személyek részére eladni.
3.4.5. A 3.4.4. pontban leírt esetre az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőnek a Weboldalra történt regisztrációját felfüggessze vagy törölje, illetve hogy a Vevő által tett további megrendeléseket megtagadja. Az Eladó később dönthet úgy, hogy visszaállítja a Vevőnek a Weboldalra történt regisztrációját és engedélyezi a Vevő újabb megrendelését a Weboldalon keresztül.

3.5. Teljesítés
3.5.1. Az Eladó az adásvételi szerződés teljesítéséhez jogosult közreműködő igénybevételére (pl. futárszolgálat).
3.5.2. Amennyiben a Vevő a megrendelésben házhoz szállítást kér, az Eladó köteles a kiválasztott fizetési módnak megfelelően – az előre fizetést követően vagy utánvéttel – a megrendelt Árukat a megrendelés megerősítésétől számított 5munkanapon belül, illetve készleten nem levő Áruk esetén a megrendelés megerősítésében meghatározott határidőn belül a Vevő által megadott lakcímre (vagy amennyiben eltér, szállítási címre) elszállítani. Az Árut tartalmazó csomag nyomon követéséhez szükséges adatokat, valamint az átvétel várható időpontját az Eladó az Áru futárnak történő átadásakor e-mail útján megküldi a Vevőnek. Amennyiben a teljesítés bármilyen okból akadályba ütközik, az Eladó (illetve megbízottja) köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Vevővel (első sorban e-mail vagy telefon útján) a teljesítés lehetővé tétele érdekében. Vevő köteles a megrendelt Árukat átvenni, a megrendelés megerősítésében feltüntetett vételárat, szállítási költségeket Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.
3.5.3. Amennyiben a Vevő a megrendelésben csomagpontra történő szállítást kér, az Eladó köteles a megrendelés megerősítésétől számított 1 munkanapon belül a megadott csomagpontra eljuttatni az Árut, a Vevő pedig köteles azt 4 napon belül átvenni. Az átvétel várható időpontját az Eladó az Áru futárnak történő átadásakor e-mail útján megküldi a Vevőnek. Amennyiben a Vevő a megadott határidőig nem veszi át a terméket, Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő további megrendeléseinél kizárólag a Vevő fizetési kötelezettségének teljesítése után szállítsa a terméket, vagyis az utánvét lehetőségét a továbbiakban ne biztosítsa.

3.6. Pontgyűjtő program („Program”)
3.6.1. Eladó a Weboldalon felhasználói fiókkal rendelkező Vevő számára lehetővé teszi, hogy a vásárlásai során pontokat szerezzen, amelyeket későbbi vásárlásai alkalmával kedvezményre válthat.
3.6.2. A Programban történő részvételhez a Weboldalon aktív felhasználói fiók szükséges. 
3.6.3. Eladó valamennyi, a Weboldalon megvásárolható termék vásárlása során, minden elköltött 100 Ft után 3 pontot biztosít a Vevőnek. Eladó a Weboldalon keresztül gondoskodik arról, hogy az egyes termékek megvásárlásával járó pontokat a Vevő a vásárlást megelőzően megismerhesse. Az Eladó a vásárlás után járó pontokat a vásárlást követően automatikusan jóváírja a Vevő felhasználói fiókjában.
3.6.4. A Vevő a megszerzett pontokat leghamarabb a következő vásárlása során tudja kedvezményre váltani, azzal, hogy 1 pont 1 Ft kedvezménynek felel meg. A Vevő által gyűjtött pontoknak mindaddig nincsen pénzben kifejezhető értéke, amíg azokat a Vevő a pontgyűjtést követő vásárlása során kedvezményre nem váltja. A pontok nem válthatók át készpénzre, kizárólag a Weboldalon történő vásárlás során jogosítanak kedvezményre. Két vagy több felhasználói fiók által gyűjtött pontok összevonása és közösen történő beváltása nem lehetséges.
3.6.5. A Vevő saját pontjait a regisztrált felhasználói fiókkal történő első vásárlást követően a Fiókom menüpont alatt tudja nyomon követni. A vásárlások során megszerzett pontok kedvezményekre történő átváltása a Program ideje alatt nincs időkorláthoz kötve.
3.6.6. Amennyiben a felhasználói fiók bármilyen okból törlésre kerül, a törlés pillanatáig összegyűjtött, de fel nem használt pontok érvénytelenné válnak. Az érvénytelen pontokkal összefüggésben a Vevő semmilyen igényt nem támaszthat az Eladóval szemben.
3.6.7. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Program feltételeit egyoldalúan megváltoztassa, valamint, hogy felfüggessze vagy megszüntesse a Programot. A feltételek megváltozásáról, valamint a Program felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről az Eladó a Weboldalon található felhasználói fiókján keresztül tájékoztatja a Vevőt, 30 nappal a változás, felfüggesztés vagy megszüntetés hatályba lépését megelőzően.

4. Panaszok és kérdések
4.1. Amennyiben a Vevőnek bármilyen panasza vagy kérdése lenne a jelen ÁSZF-fel, az abban foglaltakkal, így különösen a teljesítéssel, illetve a megrendelésével kapcsolatban, a Vevő megkeresheti az Eladót a fenti elérhetőségein – a megrendeléssel kapcsolatos panasz vagy kérdés esetén célszerűen a számla e-mailen történő megküldésével. 
4.2. Az Eladó vállalja, hogy a Vevőírásbeli panaszára, illetve kérdésére ésszerű időn – de nem több, mint a kézhezvételtől számított 14 munkanapon – belül írásban (valamint a Vevő által megadott e-mail címre írt e-mail útján)válaszol.
4.3. A Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni. A fogyasztóvédelmi békéltető testületek listája és pontos elérhetőségük a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek weboldalon elérhető. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;; telefon: 06-1-269-0703; fax: 06-1-269-0703; honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu).

5. Elállási jog
5.1. A Vevőt az általa tett megrendelés és annak Eladó általi megerősítése közötti időszakban megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
5.2. A Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől kezdődően az átvétel időpontjáig indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. 5.3. A Vevő az általa megrendelt Áruknak – több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Áru; több tételből vagy darabból álló Áru esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab – a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi kézhez vételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási jogot megfelelően gyakoroltnak kell tekinteni akkor is, ha a Vevő az elállását a 14 napos határidőn belül elküldi, de az nem érkezik meg az Eladóhoz ezen a határidőn belül. A Vevőt terheli a bizonyítás az elállásra vonatkozó kérése elküldésének időpontjával kapcsolatban.
5.4. Ha a Vevő eláll az adásvételtől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról szóló tájékoztatás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell küldenie az Árukat az Eladóhoz. A visszaküldés megfelelő határidőben megtettnek minősül, ha a Vevő az Árukat a fenti határidő lejártát megelőzően postázza. Az Áruk visszaküldésének költségei a Vevőt terhelik. A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
5.5. A Vevő az elállási jogát a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező  nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 
5.6. A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Vevő nem gyakorolhatná az elállási jogát „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza” . Ennek ellenére az Eladó vállalja, hogy amennyiben a Vevő mégsem lenne elégedett a megvásárolt Áruval, és ezt a vásárlástól számított 14 napon belül jelzi Eladónak, Eladó visszatéríti az Áru árát még akkor is, ha azt a Vevő már kibontotta. Ennek a 7.5. pontban foglaltakon túl feltétele, hogy a Vevő (i) e- mailben a garancia@naava.hu címre, vagy levélben a 2100 Gödöllő hrsz: 081/15 címre megírja az Eladónak, hogy miért nem vált be neki a NAAVA készítménye, valamint hogy mely bankszámlaszámra kéri a vételár visszatérítését; és (ii) az Eladó székelyére (postai úton vagy futárszolgálat útján) visszaküldi legalább a termék 60%-át (a terméken feltüntetett töltősúlyhoz képest).a vásárlást igazoló számlával együtt. A vásárolt Áru ellenértékét az Eladó ilyen esetben az Áru és számla megérkezésétől számított 14 naptári napon belül visszautalja a Vevő által megadott bankszámlaszámra.
5.7. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt arról is, hogy amennyiben akciós csomagot rendel (több Áru egybecsomagolva és értékesítve), akkor az elállási jogát csak a teljes csomag tekintetében tudja érvényesíteni. Ennek oka az, hogy az akciós csomagban lévő termékek a vonatkozó számlán egy tételként szerepelnek (nem pedig egyesével). A 2+1, 3+1 és ennek variációja szerinti akcióban részt vevő termékekre a 14 napos elállási jog kizárólag abban az esetben vonatkozik, ha a Vevő az adott akciós csomagban megvásárolt összes terméket visszaküldi. A kuponokra, ajándékutalványokra a szerződéstől az elállási határidőn belül elállhat, amennyiben a kupon/ajándékutalvány használatát még nem kezdte meg.

6. Kellékszavatosság
6.1. Az Eladó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.
6.2. Az Eladó teljesítését hibásnak kell tekinteni, ha az Áruk a teljesítés időpontjában nem felelnek meg az adásvételi szerződésben vagy jogszabályban meghatározott követelményeknek. Az Eladó nem teljesít hibásan, ha az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában a Vevő tudott a hibáról, vagy tudnia kellett volna róla.
6.3. A félreértések elkerülése érdekében az Eladó rögzíti, hogy kizárólag hibás teljesítéssel kapcsolatos felelősséget csak azokra az Árukra, csomagokra vállal, amelyeket a Vevő közvetlenül a Weboldalon keresztül vásárolt meg. Az Eladó nem vállal felelősséget azért az Áruért, amelyet a Vevő más forrásból vásárolt (pl. patika).
6.4. A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet az Eladóval szemben:
– Elsősorban kicserélést kérhet, kivéve, ha az ilyen igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az Eladó a kicserélést – az Áru tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni. Az Áruk természetére és az Eladó ráhatásának hiányára tekintettel a Vevő kijavítást nem kérhet.
– Másodsorban, ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. A Vevő a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a fenti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 6.5. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. 
6.6. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem az Áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
6.7. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. Az Áru kicserélése esetén a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. A Vevő a kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

7. Termékszavatosság
7.1. Az Áru hibája esetén a Vevő követelheti az Áru előállítójától, illetve az Eladótól mint forgalmazótól (a továbbiakban együttesen: „ Gyártó”), hogy az Áru hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevőérdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – az Árut cserélje ki. Az Áru akkor hibás, ha nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
7.2. A Gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; (ii) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy (iii) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
7.3. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevőfelelős.
7.4. A Gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
7.5. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

8. A Felek közötti kommunikáció
Eltérő kikötés hiányában a Felekegymás között írásban (ajánlott, tértivevényes levél útján) vagy e-mail útján kommunikálnak, ilyen módon tehetnek jogilag releváns nyilatkozatokat.

9. Adatvédelem
Az Eladó jelenleg hatályos és részletes adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://naava.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

10. Vegyes rendelkezések
10.1. Jelen ÁSZF a közzététel napjától a módosításáig vagy visszavonásáig terjedő időszakban érvényes és hatályos. 
10.2. Az Eladó a jelen ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A módosítások azokra az adásvételi szerződésekre lesznek irányadók, amelyeknél a megrendelést a módosítások közzétételét követően teszik meg.
10.3. A Felek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy megelőzzék a közöttük létrejött adásvételi szerződéssel, vagy egyébként a jelen ÁSZF-fel 
kapcsolatos jogvitákat. A Felek kötelesek törekedni arra, hogy az esetleges jogvitákat békés úton rendezzék, ideértve azt is, hogy alávessék magukat az illetékes fogyasztóvédelmi békéltető testület eljárásának.
10.4. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes pontjai érvénytelenné válnának, úgy az ilyen részek érvénytelensége a jelen ÁSZF más pontjainak érvényességére nem hat ki, azokat úgy kell értelmezni, hogy a jelen ÁSZF célja a lehető legjobban megvalósuljon.
10.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Korm. rendelet előírásai irányadók.

Utoljára frissítve: 2021.01.28. 

1. sz. melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
[a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint]

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) szállítási címe:
A fogyasztó(k) bankszámla száma:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ……….. település, …………..év ………….. hónap ………..nap

Hírlevél feliratkozás

Hírlevéleinkből még többet tudhat meg a szép bőr és a tudatos bőrápolás titkairól, valamint a Naava különleges ajánlatairól is elsők között szerezhet tudomást.